PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY, SPORTOVNÍHO AREÁLU A UBYTOVNY


Provozní řád sokolovny, sportovního areálu a ubytovny – schválený 19.5.2023.pdf

T.J. Sokol Náměšť na Hané, Sokolská 282, 783 44 Náměšť na Hané

IČ: 69601143
Výbor T.J. Sokol Náměšť na Hané vydává provozní řád budovy sokolovny, tělocvičny,
přilehlého sportovního areálu a turistické ubytovny.
Budova sokolovny, movitý majetek v ní umístěný a přilehlé pozemky jsou majetkem
T.J. Sokol Náměšť na Hané, Sokolská 282, 783 44 Náměšť na Hané (dále jen též „T. J.
Sokol“, „T.J.“ nebo tělocvičná jednota).
Za provoz všech zařízení odpovídá výbor T.J. a vedoucí oddílu, tj. dospělá osoba
v danou dobu fyzicky přítomná a poučená provozovatelem. Současně má povinnost
kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena
a vyvozovat z jejich porušení opatření. Provozní řád stanovuje pravidla pro provoz,
nutná k zajištění bezpečnosti, pořádku a ochrany tohoto zařízení
a jeho uživatelů. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit
a bezpodmínečně jej dodržovat.
Uživatelé: všichni návštěvníci sokolovny a přilehlých sportovišť, i nesportující,
především členové T.J. a osoby, které si tělocvičnu nebo přilehlá sportoviště pronajali.
Budova sokolovny a přilehlý sportovní areál slouží pro sportovní a kulturní činnost
členů T.J. Sokol Náměšť na Hané, sportovní a kulturní aktivitu organizovaných skupin
a veřejnosti. Budova sokolovny slouží k celoročnímu provozu.
Časové využívání prostoru sokolovny a přilehlého sportovního areálu je dáno
rozvrhem sestaveným dle požadavků a potřeb jednotlivých oddílů T.J., zaměstnanců
a žáků ZŠ a MŠ Náměšť na Hané, veřejnosti a dalších partnerů a je schválen výborem
T.J. Schvaluje se na období 1 rok, úpravy lze provést
po projednání na výboru T.J. Rozvrh je zveřejněn na sokolských vývěskách
a webových stránkách T.J. (http://sokolnamestnahane.webnode.cz).
Využití mimo obvyklou provozní dobu danou rozvrhem, tj. využití k dalším akcím,
může zájemce projednat s výborem T.J. Používání sportovišť k jiným činnostem než
k tomu určeným, musí být předem projednáno se zástupci T.J. Žádost o konání
mimořádných akcí se podává nejméně měsíc předem. Veškerá sportovní
a společenská činnost a pořádané akce musí být zajištěny delegovaným vedoucím
(trenérem, cvičitelem, správcem), který přímo zodpovídá
za organizaci a bezpečnost.

Pravidla užívání tělocvičny
 1. Do areálu T.J. Sokol mají oprávněný přístup pouze členové T.J., zaměstnanci
  a žáci ZŠ a MŠ Náměšť na Hané a sportovní skupiny
  na základě smluvního vztahu s T.J. Sokol, nájemci a účastníci organizovaných
  sportovních soutěží, a to podle přiděleného rozvrhu hodin.
 2. Uživatel je povinen dodržovat veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti
  a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany, hygienická nařízení a další
  obecně platné předpisy.
 3. Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené při užívání areálu a je povinen
  škody nahradit. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich
  zákonný zástupce.
 4. Za veškerou činnost v budově sokolovny odpovídá pořadatel či nájemce.
  Za činnost v tělocvičně, přilehlé šatně a sociálním zařízení odpovídá vedoucí
  oddílu, skupiny.
 5. Nezletilým je vstup do tělocvičny povolen pouze v doprovodu dospělého
  cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost
  cvičenců. Pro zajištění bezpečnosti svých svěřenců by měl vedoucí nosit
  mobilní telefon. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, která je
  umístěna v klubovně v I. patře a v dámské šatně. Veškeré úrazy je nutné zapsat
  do „Knihy úrazů“. Vedoucí každé skupiny cvičenců bude uveden na dodatku a
  seznámení s tímto řádem stvrdí podpisem.
 6. Do tělocvičny vstupují všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi
  s nešpinící podrážkou (netýká se společenských a kulturních akcí). Civilní obuv
  a oděv ponechají v šatně, kde se převlékají.
 7. Přenosné sportovní zařízení se musí přemísťovat po podlaze tak, aby nedošlo
  k jejímu poškození. Po ukončení cvičení se vrátí na původní místo.
 8. Nářadí v tělocvičně je pravidelně 1x ročně revidováno odbornou firmou.
 9. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny, umýváren i WC se všichni
  chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí
  zařízení objektu.
 10. Jakákoliv sportovní činnost v sokolovně je povolena pouze v tělocvičně (zákaz
  házení míčů na chodbě, apod.).
 11. Před zahájením cvičení provede vedoucí oddílu kontrolu nářadí v tělocvičně,
  aby nedošlo ke zranění cvičenců z důvodu uvolnění či jiného poškození nářadí,
  osvětlení, obložení,… Zjištěné závady nahlásí starostovi T.J. nebo
  kterémukoliv členovi výboru T.J. a zapíše je
  do „DENÍKU ZÁVAD“. Stejně postupuje vedoucí oddílu i v případě, že dojde
  k poškození zařízení tělocvičny v době jeho cvičební jednotky. Škody vzniklé
  nedbalým užíváním uhradí nájemce, který za škodu odpovídá.
 12. Po skončení hodiny vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na
  odchod cvičenců. Předává tělocvičnu vedoucímu další složky. Vedoucí oddílu,
  který užívá tělocvičnu a přebírá ji jako poslední v pořadí, vždy po poslední
  hodině podle rozvrhu zkontroluje, zda je vypnuté větrání ve sprchách a nikde
  neteče voda, pozhasíná světla, zamkne tělocvičnu (včetně ze strany od pánské
  šatny) a sokolovnu.
 13. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat i na hygienických zařízeních. Cvičenci
  udržují pořádek a neplýtvají vodou.
 14. Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními prvky (vytápění, větrání
  tělocvičny).
 15. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření a donášení jídla. V případě
  znečištění tělocvičny (vylití nealkoholických nápojů, krvácení apod.) je nutné
  znečištěné místo uklidit. Nářadí pro úklid je umístěno v úklidové místnosti
  vedle schodiště. Použité žvýkačky vyhazujte do koše zabalené do papíru.
  Nelepte je na nářadí, lavičky,…
 16. V tělocvičně je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo
  halovou kopanou.
 17. Akce pořádané v tělocvičně musí být včas nahlášeny starostovi T.J. nebo
  kterémukoliv členovi výboru TJ., aby nedošlo k tomu, že budou současně dvě
  akce v jednom termínu. Též přeložení nebo zrušení pronájmu hlásit
  u starosty T.J. nebo kterémukoliv členovi výboru T.J. včas.
Provozní řád sokolského sportovního areálu

Součástí provozního řádu je i provozní řád sokolského sportovního areálu.
Jedná se o tenisové kurty s antukovým povrchem, hřiště na malou kopanou,
sprinterskou rovinku s doskočištěm pro skok daleký, volejbalový kurt s antukovým
povrchem, víceúčelové hřiště (pro basketbal, volejbal, nohejbal)
a sektoru pro vrh koulí.
Při vstupu do prostor sokolského sportovního areálu T.J. Sokol Náměšť na Hané (dále
jen „sportovní areál“) je každý návštěvník povinen seznámit se, dodržovat ustanovení
tohoto provozního řádu, dbát pokynů vedoucích oddílů a členů výboru T.J. Pokud
návštěvník s tímto provozním řádem nesouhlasí, je povinen okamžitě opustit prostory
sportovní areálu. V opačném případě návštěvník vyjadřuje s návštěvním řádem svůj
bezpodmínečný souhlas.
Tento řád doplňuje platné právní předpisy k ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků
venkovního areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

Vstup do venkovního areálu
 1. Všem návštěvníkům je vstup do venkovního areálu povolen pouze v provozní
  době (8:00-21.00 hodin). Přednostní právo k užívání mají členové T.J.,
  zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Náměšť na Hané.
 2. Vstup do venkovního areálu je umožněn pouze místem k tomu určeným.
  Členové T.J. a veřejnost – brankou od sokolovny; zaměstnanci a žáci ZŠ
  a MŠ Náměšť na Hané – z vnitřního areálu ZŠ.
 3. Venkovní areál je pro veřejnost přístupný pouze za přítomnosti správce areálu
  a v době k tomu určené:Hřiště na malou kopanou, sprinterská rovinka s doskočištěm pro skok daleký,volejbalový kurt s antukovým povrchem, víceúčelové hřiště:


  Úterý: 14:30 – 16:00
  Středa: 14:30 – 16:00
  Čtvrtek: 14:30 – 16:00
  Pátek: 15:00 – 18:00
  Sobota: 15:00 – 18:00
  Neděle: 15:00 – 18:00

  Tenisové kurty: dle aktuálního týdenního rozvrhu.

 4. Kapacita venkovního areálu je 50 osob, a proto si provozovatel vyhrazuje právo
  při naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup do prostoru venkovního
  areálu dalším návštěvníkům do té doby, než se kapacita uvolní.
 5. Dětem do 15 let je povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Venkovní areál nebo jeho části mohou být po určitou dobu vyhrazeny oddílům
  T.J. Sokol, školám, společenským a sportovním organizacím.
  Po tuto dobu je v takto vyhrazených prostorech zakázáno sportování ostatních
  návštěvníků.
 7. Sportovec, který není členem T. J., hradí při hře na sportovištích nájemné, dle
  ceníku.
Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu
Všichni návštěvníci jsou povinni:
 1. Řídit se oznámeními a upozorněními vyvěšenými v prostorách venkovního areálu.
 2. Chovat se šetrně k zařízení a vybavení venkovního areálu, šetřit vodou a energiemi.
 3. Udržovat čistotu v prostorách venkovního areálu.
 4. Dbát o osobní bezpečnost.
Návštěvníkům je zakázáno
 1. Vstupovat do venkovního areálu mimo místa k tomu určená, přelézat ohrazení nebo brány.
 2. Na sportovištích kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky.
 3. Vstup na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky s kovovými kolíky, boty
  s podpatkem) nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem).
  Na konkrétní sportoviště je povolen vstup jen v obuvi k tomu určené.
 4. Jezdit na kole, koloběžce, skateboardu a kolečkových bruslích.
 5. Odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a znečišťovat prostory
  venkovního areálu.
 6. Používat vlastní elektrospotřebiče.
 7. Manipulovat s elektrickým a ostatním zařízením areálu.
 8. Odhazovat žvýkačky, skleněné, ostré a jiné předměty, které mohou ohrožovat
  bezpečnost návštěvníků.
 9. Používat nevhodnou obuv na hřištích s antukovým povrchem.
Vstup do venkovního areálu je zakázán
 1. Osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo
  příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není
  izolován.
 2. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 3. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit
  pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními
  a společenskými zásadami.
 4. Jakýmkoli zvířatům.
 5. Z areálu může být vykázán návštěvník, který hrubě poruší ustanovení tohoto
  provozního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů vedoucích oddílů
  a členů výboru T.J. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál,
  jsou jej vedoucí oddílů a členové výboru T.J. oprávněni vyvést, popř. požádat
  o zakročení Policii ČR.
Škody a ztráty
 1. Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.
 2. Provozovatel neručí a nenese zodpovědnost za ztrátu či poškození věcí
  návštěvníků.
 3. Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela
  nebo částečně způsobeny na vybavení venkovního areálu nebo
  na majetku třetích osob.
 4. V ostatním platí příslušná ustanovení platných právních předpisů, zejména
  části 6. občanského zákoníku, týkající se náhrady škody.
První pomoc, úrazy
 1. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností
  nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel
  odpovědnost. Členové T.J. mají platné úrazové pojištění v rámci pojištění
  spolku.
 2. Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní
  návštěvníky, kteří pomohou při poskytování první pomoci a případně volají
  záchrannou službu 155.
 3. Nejnutnější materiál první pomoci je v lékárničce, která je umístěna v klubovně
  v I. patře, v dámské šatně, v nářaďovně a kiosku.
 4. Veřejnost sportuje v areálu na vlastní nebezpečí.
Závěrečná ustanovení
 1. Nájemci se nad rámec provozního řádu řídí i příslušnými ustanoveními
  uzavřených nájemních smluv.
 2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů vedoucích oddílů a členů výboru
  T.J. V případě neuposlechnutí bude z venkovního areálu vykázán.
 3. Každý návštěvník se vstupem a registrací zavazuje dobrovolně dodržovat
  všechna ustanovení tohoto návštěvního řádu.
Ubytovací řád

Součástí provozního řádu je i ubytovací řád budovy sokolovny. Pravidla pobytu na ubytovně jsou následující:

 1. Ubytovaný je povinný se řídit tímto ubytovacím řádem a požárním řádem
  ubytovny a pokyny správce.
 2. Před zahájením pobytu je se třeba nahlásit u správce ubytovny a předložit
  platný doklad totožnosti. Správce ubytovny ubytuje hosta, kterého řádně
  zaeviduje. Ubytovna má právo dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb.
  od hosta vyžadovat osobní údaje (rodné číslo a adresu trvalého pobytu) a tyto
  údaje si ověřit v jeho občanském průkazu, cestovním pase nebo jiném dokladu
  hosta. T. J. Sokol je povinen zachovávat o takto získaných osobních údajích
  přísnou mlčenlivost a je dále povinen dle § 20 zákona č. 101/2000 Sb. provést
  jejich likvidaci ihned, jakmile pomine účel, pro který byly získány.
 3. Ubytovat lze pouze osoby starší 18ti let. Děti lze ubytovat pouze v pokojích
  s rodičem nebo zákonným zástupcem.
 4. Správce ubytovny odevzdá hostu prostory vyhrazené mu k ubytování
  ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistí mu nerušený výkon jeho práv
  spojených s ubytováním.
 5. Host má právo používat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož
  i WC a sprchu v 1. patře a užívá služeb, jejichž poskytování je s ubytováním
  spojeno.
 6. Pobyt se platí předem, buď hotově, nebo převodním příkazem na účet
  provozovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak, a to v souladu s ceníkem
  ubytovny.
 7. V celé turistické ubytovně a budově sokolovny je zakázáno kouřit a rozdělávat
  oheň. K přípravě pokrmů je určen kuchyňský kout.
 8. Do prostoru ubytovny mají jakákoliv zvířata vstup zakázán.
 9. V celém areálu budovy sokolovny je třeba udržovat pořádek, odpadky
  odhazovat do k tomu určených nádob a dodržovat noční klid (22:00 hod. až
  7:00 hod.).
 10. Poslední, kdo opouští místnost, musí zhasnout, vypnout odvětrávání,
  ve sprše navíc překontrolovat, zda neteče voda.
 11. Vchodové dveře do sokolovny a ubytovny se musí zamykat.
 12. Vypůjčitel nesmí pořizovat duplikáty svěřených klíčů.
 13. Ztrátu klíčů hlaste co nejdříve správci. V případě ztráty svěřených klíčů je
  vypůjčitel povinen zajistit ihned výměnu stávajících zámkových vložek
  za zámkové vložky nové, a to včetně náhradních klíčů na své finanční náklady.
 14. .Neubytované osoby smějí vstoupit do sokolovny na krátkodobé návštěvy pouze s vědomím správce ubytovny.
 15. Ostatní prostory areálu sokolovny je možno užívat pouze po dohodě
  se správcem anebo starostou T.J. či jiným členem výboru.
 16. Vybavení ubytovny a společných prostor sokolovny je zakázáno ničit, užívat se
  smí pouze pro účely, ke kterým je určeno. Vybavení je zakázáno odnášet či
  přenášet do jiných místností.
 17. Škody na majetku je nutné uhradit ihned na místě.
 18. Běžné závady a žádosti o opravy hlaste správci anebo starostovi T.J.neopravujte svépomocí.
 19. Úklid pokojů během pobytu je zajištěn pouze na požádání, jinak se uklízejí
  pouze společné prostory. Při dlouhodobém pobytu je povlékání postelí
  každých 14 dní.
 20. V poslední den pobytu laskavě uvolněte pokoje do 11:00, pokud nebude
  se správcem dohodnuto jinak. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu
  být účtován pobyt do 11:00 následujícího dne.
 21. Při ukončení ubytování je host povinen vrátit klíče.
 22. T.J. může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže host
  v ubytovně i přes výstrahu hrubě porušuje ustanovení tohoto ubytovacího
  řádu nebo zásady slušného chování.

Kontakt na ubytování: K. Úchvatová, telefon 737 010 987

 Další důležitá telefonní čísla:
150 HASIČI
155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 POLICIE
112 jednotné evropské TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

 1. Přímým dozorem nad dodržováním tohoto řádu jsou členové výboru
  T.J. Současně má povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která
  jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich opatření.
 2. Vedoucí oddílů a nájemce potvrzuje svým podpisem seznámení
  a platnost tohoto řádu a zodpovídá za jeho plnění.
  Tento aktualizovaný provozní řád byl schválen výborem T.J. Sokol Náměšť
  na Hané dne 18.5.2023 a nabývá účinnosti dne 19.5.2023.

……………………………………….                         ………………………………………
        Tomáš Pečiva                                    Petra Krejsová Odehnalová
            starosta                                                T.J. jednatelka T.J.

Příloha č.1

Ceník pronájmu

Sokolovna:

tělocvična + šatna + sprchy – pravidelný trénink 200 Kč / hod
tělocvična + šatna + sprchy – nepravidelný trénink 300 Kč / hod
ubytovna – 400 Kč / osoba / 1-2 noci
300 Kč / osoba / 3 a více nocí 

Sportovní areál: 

hřiště na malou kopanou – 350 Kč / hod
hřiště na malou kopanou + osvětlení 400 Kč / hod
hřiště na malou kopanou + osvětlení + šatna + sprchy 450 Kč / hod
tenisový kurt – 150 Kč / hod
volejbalový kurt – 100 Kč / hod
víceúčelové hřiště – 150 Kč / hod

Příloha č.2


Vedoucí jednotlivých cvičících složek (oddílů):

OddílVedoucí Podpis
Atletická přípravka      Bednařík Jan
Badminton                  Pečiva Tomáš
Cvičení dívek               Nemravová Michaela
Florbal žáci                  Richter Matouš
Jóga Krejsová              Odehnalová Petra
Košíková                      Růžička Richard
Malá kopaná               Dohnal Lubomír
Nohejbal                     Vybíhal Vladan
Power jóga                 Němcová Kateřina
Sokolíci                      Polášková Lucie
Stolní tenis                 Šoupal Tomáš ml.
Tenis                          Hurbiš Pavel
Volejbal                   Koudelák Jiří
Ženy I.                        Kubová Taťána
Ženy II.                       Pápicová Ivana